Όροι χρήσης – Terms & Conditions

 Αποδοχή των Όρων Χρήσης

(Τελευταία ενημέρωση 1 Ιουλίου 2021)

 
H Galeone (εφεξής η «Εταιρία») δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.galeone.gr εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος», και την εφαρμογή για κινητά Galeone delivery app για λειτουργικά συστήματατα Android & iOS και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτόν, εφεξής «το Υλικό», με σκοπό την πραγματοποίηση παραγγελιών φαγητού & κρατήσεων. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του mobile app των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτόν και του Υλικού υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου που επισκέπτεται το Διαδικτυακό Τόπο ή χρησιμοποιεί την εφαρμογή στο κινητό του σχετικά με τη χρήση αυτού. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο ή την κινητή εφαρμογή mobile App Galeone Delivery και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.  Η Galeone Pizzeria μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη για να στείλει ενημερωτικά email ή μηνύματα sms ή μέσω της εφαρμογής Viber Business, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν.2472/1997 & ΕΕ 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων ΓΚΠΔ.

Χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση παραγγελίας που περιλαμβάνει αλκοολούχα ποτά ή/και προϊόντα ζύθου, τεκμαίρεται ότι ο χρήστης-παραγγέλων είναι άνω των 18 ετών ή εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/αυτών εφόσον του ζητηθεί. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από την πρόσβαση σε αλκοολούχα ποτά ή/και προϊόντα ζύθου και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση.

Μεταβολές

Η Galeone, (Δημήτριος Ρούτουλας) διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Η συνέχιση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από το χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία, οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Η Εταιρεία επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στην Galeone Pizzeria. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, η Galeone Pizzeria θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη η Εταιρεία θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την Εταιρεία μέσω του www.galeone.gr ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info @ galeone.gr. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας εγγραφής του galeone.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η Εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

Περιοδικές Αλλαγές

Συνεχώς η Εταιρεία επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Εκπτωτικά κουπόνια

Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για όλα τα κουπόνια/εκπτωτικούς κωδικούς που εκδίδονται υπό συγκεκριμένες προωθητικές ενέργειες (καμπάνιες) από την Galeone, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στην ιστοσελίδα “www.galeone.gr" που η ίδια διαχειρίζεται ή στις εφαρμογές της.Τα ατομικά κουπόνια που παραχωρούνται σε χρήστες της υπηρεσίας υπόκεινται επίσης στους παρόντες όρους χρήσης, καθώς και σε οποιουσδήποτε επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις μπορεί να προστεθούν πάνω στο εκτυπωμένο κουπόνι ή το ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο αποστέλλεται στους χρήστες.

Το εκπτωτικό κουπόνι/κωδικός μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο σε ηλεκτρονικές παραγγελίες που καταχωρούνται σε συνεργαζόμενα εστιατόρια, μέσω της ιστοσελίδας www.galeone.gr ή της εφαρμογής της galeone και μόνο επιλέγοντας ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής της παραγγελίας.Το εκπτωτικό κουπόνι/κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εγγεγραμμένο στις υπηρεσίες της εταιρείας λογαριασμό μέσω του galeone.gr ή των εφαρμογών της για android και iOS, ο οποίος έχει δημιουργηθεί μέχρι και την ημερομηνία αποστολής ή διανομής του εκπτωτικού κουπονιού και όχι αργότερα αυτής.Εάν η αξία της παραγγελίας είναι μικρότερη της αξίας του εκπτωτικού κουπονιού το οποίο παραχωρήθηκε, η διαφορά δεν επιστρέφεται στο χρήστη (ούτε μέσω ηλεκτρονικής συναλλαγής, ούτε με μετρητά), ούτε εξαργυρώνεται/πιστώνεται σε επόμενη παραγγελία μέσω της υπηρεσίας της εταιρείας. Εάν η αξία της παραγγελίας είναι μεγαλύτερη από την αξία του εκπτωτικού κουπονιού το οποίο παραχωρήθηκε, η διαφορά θα πρέπει να καλυφθεί στο εστιατόριο από τον χρήστη της υπηρεσίας της εταιρίας μόνο μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής (πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή viva wallet).Ο εκάστοτε εκπτωτικός κωδικός ισχύει αποκλειστικά και μόνο για μία χρήση. Μόλις εξαργυρωθεί (είτε ακολουθώντας κάθε νόμιμη διαδικασία, είτε όχι), ο κωδικός παύει να είναι σε ισχύ. Οι παραλήπτες των εκπτωτικών κωδικών της Galeone είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του ότι οι κωδικοί που έχουν στη διάθεσή τους δε θα χρησιμοποιηθούν από κάποιο άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό).Ο εκάστοτε εκπτωτικός κωδικός πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης που αναγράφεται, είτε στο σώμα του εκτυπωμένου κουπονιού, είτε στο ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο εστάλη ο κωδικός.

Κάθε εκπτωτικός κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο μία φορά από τον παραλήπτη. Κάθε (φυσικό) πρόσωπο μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν κωδικό/κουπόνι ανά προωθητική ενέργεια/καμπάνια/προσφορά. Το δικαίωμα εξαργύρωσης ενός εκπτωτικού κωδικού είναι προσωπικό και δε μεταφέρεται ούτε παραχωρείται.

Όταν εξαργυρώνεται ένας εκπτωτικός κωδικός από τον παραλήπτη του, ο τελευταίος εγγυάται στην εταιρία ότι πρόκειται για τον αρχικό/εξουσιοδοτημένο παραλήπτη του κωδικού αυτού και ότι τον χρησιμοποιεί με βάση τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις που έχουν δημοσιευτεί, με κάθε νόμιμη διαδικασία και με αμοιβαία καλή πίστη.

Τα κουπόνια/εκπτωτικοί κωδικού δεν ανταλλάσσονται με μετρητά. Η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη, αστική ή ποινική, για οποιαδήποτε απώλεια ή απόρριψη, ή ακύρωση ή απόσυρση εκπτωτικού κωδικού που συμπεριλαμβάνεται σε προωθητική ενέργεια της, καθώς επίσης για την περίπτωση αδυναμίας εξαργύρωσης του εκπτωτικού κωδικού από μέρους του παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση των εκπτωτικών κουπονιών/κωδικών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της έναρξης ισχύος συμπληρωματικών ή τροποποιητικών ή καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας “www.galeone.gr" που διαχειρίζεται η εταιρεία ή αντίστοιχα ή χρήση της εφαρμογής της Galeone κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του παραλήπτη τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, ή τροποποιήσει, ή αναστείλει ή διακόψει την προσφορά εκπτωτικών κουπονιών/κωδικών και να τερματίσει ή/και να απενεργοποιήσει την ισχύ τους. Η συνέχιση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από το χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά σε κάθε περίπτωση αποδοχή των μεταβολών αυτών.

Περιβαλλοντικό τέλος

Σας ενημερώνουμε ότι με την ΚΥΑ 180039/952 (ΦΕΚ 2812/10.08.2017) και σε συνέχεια του ν.4389/16 που ενσωμάτωσε την Ευρωπαική οδηγία 720/90,04,2015 στο Ελληνικό Δίκαιο, απο 01/01/2018 οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος €0,07 πλέον ΦΠΑ για κάθε πλαστική σακούλα συσκευασίας, με σκοπό τη μείωση της χρήσης τους. Το ποσό αυτό θα αποδίδεται στον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.

Επικοινωνία

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με το site οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο info@galeone.gr

Στοιχεία εταιρείας

Επωνυμία: Δ. ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΑΦΜ: 082991322
ΔΟΥ: ΙΔ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση: Τράλλεων 69, Αθήνα- Γαλάτσι, 111 42
Τηλέφωνο: 210 213 8880-1

 Acceptance of the Terms of Use

(Last updated July 1, 2021)

Galeone (hereinafter the “Company") created the website www.galeone.gr hereinafter referred to as the “Website", and the mobile application Galeone delivery app for Android & iOS operating systems and any information or data (eg documents , files, texts, graphs) contained in it, hereinafter referred to as “the Material", for the purpose of making food orders & reservations. The use of the Website and the mobile app of the services offered through it and the Material is subject to these Terms of Use, as in force at any time, which are the agreement between the Company and any person who visits the Website or uses the application on his mobile regarding its use.Accessing and using the Website or the mobile App Galeone Delivery in any way (including the simple navigation to it), indicates the unconditional acceptance by the user of the Terms of Use, as they apply at any time. Galeone Pizzeria may use the contact details of the user to send informative emails or sms messages or through the Viber Business application, as defined in the provisions of Law 2472/1997 &as defined in the provisions of Law 2472/1997 &as defined in the provisions of Law 2472/1997 &EU 2016/679 (General Regulation on Data Protection GCC.

Use of the website by minors

By accepting the Terms of Use, the User declares that he / she is an adult over 18 years of age or, if he / she is under 18 years of age, that he / she has received the necessary consent from the parental caregiver (s) and will provide his / her details. , if requested. In the case of an order that includes alcoholic beverages and / or beer products, it is presumed that the ordering user is over 18 years old or if he is under 18 years old, that he has received the necessary consent from the parent / guardians and that will provide his / her details upon request. Parental guardians of minors must protect them from access to alcoholic beverages and / or beer products and are solely responsible otherwise.

Changes

Galeone, (Dimitrios Routoulas) reserves the right to change or modify the applicable terms and conditions for the use of the website at any time. Such changes, modifications, additions or deletions to the terms and conditions of use will take effect immediately upon disclosure, which may be made by any means including, but not limited to, the placement of new terms and conditions on the Website. Any use of the website following such change or modification will be deemed your acceptance of such changes, modifications, additions or deletions. The Company may, at any time, terminate, change, suspend or terminate any individual operation of this website including availability,the photo of the presentation or description of any product or service. The continued use of the Website by the user and after such announcement constitutes acceptance of these changes.The use of the Website is subject to the Terms of Use that apply at the time of use. The user should periodically check the Terms of Use in order to be informed about their content and is solely responsible for updating it.

Limitation of Liability

The Company, its employees, or other representatives, are not responsible, under any circumstances, for any consequential, incidental, indirect, special indemnities or costs or penalties, including, but not limited to, lost profits, discontinuation, , loss of information or data, or loss of customer, loss or damage to property, and any third party claims arising out of or in connection with the use, copying, or presentation of this website or its contents or any other linked website, whether or not the Company had been informed, was aware or should have been aware of this possibility.

Correcting, Modifying or Deleting Information

The Company allows its users to correct, change, supplement or delete data and information submitted to Galeone Pizzeria. If you choose to delete information, Galeone Pizzeria will act to delete that information from its files immediately. For the protection and safety of the user, the Company will try to make sure that the person making the changes is indeed the same person as the user. To access, change or delete your personal data, to report problems with the operation of the website or to ask any question contact the Company via www.galeone.gr or via e-mail at info @ galeone.gr.The change or correction of your personal data can also be done through the registration page of galeone.gr. Please note that we will do everything possible to protect your personal data, but the protection of your password on our website is up to you.

Secure Transactions

The Company is committed to ensuring the security and integrity of the data it collects about the users of its website. The Company has adopted procedures that protect the personal data that users submit to its website or provide it by any other means (eg by telephone). These processes protect users’ data from any unauthorized access or disclosure, loss or misuse, and alteration or destruction. They also help to ensure that this information is accurate and used correctly.

Periodic Changes

The Company is constantly expanding, updating and improving its website, and the related products and services, will update this policy. We encourage you to read this process at regular intervals to be informed of any changes to the content of this privacy policy. This policy will be modified from time to time without prior notice to users.

Applicable Law and Jurisdiction

These Terms and Conditions of Use and any amendments thereto are governed by Greek Law. For any dispute that may arise from this agreement and which can not be resolved out of court, the competent courts of Athens are designated. All rights and remedies under the terms of use are cumulative and do not exclude other rights and remedies provided by law or other agreement.

Discount Coupons

The following terms of use apply to all coupons / discount codes issued under specific promotions (campaigns) from Galeone, to be used on the website “www.galeone.gr" which it manages or its applications. The individual coupons provided to users of the service are also subject to these terms of use, as well as any additional terms and conditions may be added to the printed coupon or email sent to users.

The discount coupon / code can be redeemed only in electronic orders registered in partner restaurants, through the website www.galeone.gr or the galeone application and only by selecting an electronic method of payment of the order. The discount coupon / code can be used only from an account registered in the company’s services through galeone.gr or its applications for android and iOS, which has been created until the date of sending or distributing the discount coupon and not later.If the value of the order is less than the value of the discount coupon that was granted, the difference is not returned to the user (neither via electronic transaction, nor in cash), nor is it redeemed / credited in the next order through the company’s service. If the value of the order is greater than the value of the discount coupon that was granted, the difference should be covered in the restaurant by the user of the company service only through electronic payment (credit / debit card or viva wallet).The respective discount code is valid only for one use. Once redeemed (whether following any legal procedure or not), the code ceases to be valid. Recipients of Galeone discount codes are responsible for ensuring that the codes they have at their disposal will not be used by another person (natural or legal). The discount code must be used until the expiration date indicated, either on the body of the printed coupon or in the e-mail with which the code was sent.

Each discount code can be used only once by the recipient. Each (natural) person can use one code / coupon per promotion / campaign / offer. The right to redeem a discount code is personal and is not transferred or granted.

When a discount code is redeemed by its recipient, the latter guarantees to the company that he is the original / authorized recipient of this code and that he uses it based on the terms and conditions of use that have been published, with any legal procedure and with mutual good faith.

Coupons / discount codes are not exchanged for cash. The company does not bear any responsibility, civil or criminal, for any loss or rejection, or cancellation or withdrawal of a discount code included in its promotion, as well as for the case of inability to redeem the discount code by the recipient for any reason.

The Company reserves the right to change or modify the applicable terms and conditions for the use of discount coupons / codes at any time. Such changes, modifications, additions or deletions to the terms and conditions of use will take effect immediately upon notification, which may be given by any appropriate means including, but not limited to, the entry into force of additional or amending or new terms. and conditions on the company website. Any use of the website “www.galeone.gr" managed by the company or respectively or the use of the Galeone application after such change or modification will be considered as acceptance by the recipient of such changes, modifications, additions or deletions.terminate, or modify, or suspend or discontinue the offer of discount coupons / codes at any time and terminate and / or deactivate their validity. The continued use of the Website by the user and after such announcement constitutes in any case acceptance of these changes.

Environmental end

We inform you that with JM 180039/952 (Government Gazette 2812 / 10.08.2017) and following Law 4389/16 which incorporated the European directive 720 / 90,04,2015 in Greek Law, from 01/01/2018 the minutes plastic transport bags are subject to an environmental tax of € 0.07 plus VAT for each plastic packaging bag, in order to reduce their use. This amount will be returned to the National Recycling Agency.

Contact

For any question or clarification related to the site, users can contact info@galeone.gr

Company details

Name: D. ROUTOULAS & CO OE
Tax Identification Number: 082991322
Tax Office: ID ATHENS
Address: 69 Tralleon , Athens- Galatsi, 111 42
Telephone: 210 213 8880-1